[ Salta i menù e i servizi e vai direttamente ai contenuti ]

[ Salta al Menù orizzontale ]

In questa pagina sono disponibili i seguenti servizi:
Menù orizzontale [1];
Lingua [2];
Ricerca [3];
Menù di navigazione[4];
Contenuti;

[ Torna all'inizio della pagina ]

[ Salta alla Lingua ]

[ Torna all'inizio della pagina ]

[ Salta alla Ricerca ]

[ Torna all'inizio della pagina ]

Riconoscimento Qualifica IAP

Reconnoschimentu Cualìfica IAP

Massaria - Reconnoschimentu Cualìfica IAP


Su Servìtziu efètuat su reconnoschimentu de sa cualìfica de Impresàriu Agrìculu Professionale, cunforma a sa normativa in vigore.
Su reconnoschimentu lu cuntzedent a sugetos chi dimustrent su possessu de sos recuisitos de lege. In bia provisòria, sugetos chi apant in pessu cumintzadu un'atividade agrìcula podent pedire su reconnoschimentu finas sena dimustrare sos recuisitos, impignende·si a los lograre intro de sos primos duos annos de atividade. Si nono su reconnoschimentu est revocadu (sa rèvoca tenet balore retroativu dae sa data chi l'ant cuntzèdidu).
Adempimentos
Sas domandas de reconnoschimentu las podent presentare siat sas pessones fìsicas siat, tràmite su rapresentante legale, sas pessones giurìdicas (sotziedades de pessones o de capitales).
Recuisitos pro sas pessones fìsicas:
* Dimustrare bastante capatzidade professionale;
* Balangiare a su mancu su  50% de su rèdditu de traballu dae sa massaria  (minimadu a su  25% in logos de monte);
* Dedicare a su mancu su 50% de su tempus de traballu a sa massaria (minimadu a su  25% in logos de monte)
Recuisidos pro sas sotziedades:

* Cuntènnere in su nùmene sa ditzione  "sotziedade agrìcula";
* Tènnere a su mancu unu sòtziu in possessu de sa cualìfica de I.A.P.;
* Tènnere comente ogetu sotziale sa pràtica de sa massaria ebbia.
Indiritzasdu a
Impresa
Inocupadu
Alligados


Agricoltura - Riconoscimento Qualifica IAP
Allegato alla richiesta riconoscimento di I.A.P

Rivolto a:

  • Impresa |

[ Torna all'inizio della pagina ]

[ Salta al Menù di navigazione ]

Ricerca

[ Torna all'inizio della pagina ]